ثوابت


english

1 general:: fixed stars

transnet.ir


معنی کلمه ثوابت ، معنی اصطلاح ثوابت ، به ثوابت چی می گن؟ ، ثوابت چی می شه؟، واژه ثوابت ، معادل ثوابت ، ثوابت synonym , ثوابت definition , ثوابت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 301 میلی ثانیه.