خار پایینی جلویی


english

1 Medicine :: Anterior inferior iliac spine

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه خار پایینی جلویی ، معنی اصطلاح خار پایینی جلویی ، به خار پایینی جلویی چی می گن؟ ، خار پایینی جلویی چی می شه؟، واژه خار پایینی جلویی ، معادل خار پایینی جلویی ، خار پایینی جلویی synonym , خار پایینی جلویی definition , خار پایینی جلویی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 203 میلی ثانیه.