لابی گر


english

1 general:: lobbyist

transnet.ir


معنی کلمه لابی گر ، معنی اصطلاح لابی گر ، به لابی گر چی می گن؟ ، لابی گر چی می شه؟، واژه لابی گر ، معادل لابی گر ، لابی گر synonym , لابی گر definition , لابی گر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 342 میلی ثانیه.