آئین رفتار حرفه ای


english

1 general:: code of ethics, code of professional conduct

transnet.ir


معنی کلمه آئین رفتار حرفه ای ، معنی اصطلاح آئین رفتار حرفه ای ، به آئین رفتار حرفه ای چی می گن؟ ، آئین رفتار حرفه ای چی می شه؟، واژه آئین رفتار حرفه ای ، معادل آئین رفتار حرفه ای ، آئین رفتار حرفه ای synonym , آئین رفتار حرفه ای definition , آئین رفتار حرفه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 401 میلی ثانیه.