آئین نامه


english

1 general:: By-Law

transnet.ir

2 Law:: comp n alternative spelling of آيين نامه which see

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه آئین نامه ، معنی اصطلاح آئین نامه ، به آئین نامه چی می گن؟ ، آئین نامه چی می شه؟، واژه آئین نامه ، معادل آئین نامه ، آئین نامه synonym , آئین نامه definition , آئین نامه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 311 میلی ثانیه.