آب بند


english

1 general:: floodgate

transnet.ir


معنی کلمه آب بند ، معنی اصطلاح آب بند ، به آب بند چی می گن؟ ، آب بند چی می شه؟، واژه آب بند ، معادل آب بند ، آب بند synonym , آب بند definition , آب بند meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.