داء


english

1 general:: sickness

transnet.ir


معنی کلمه داء ، معنی اصطلاح داء ، به داء چی می گن؟ ، داء چی می شه؟، واژه داء ، معادل داء ، داء synonym , داء definition , داء meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 336 میلی ثانیه.