داء الحیح


english

1 general:: foreskin

transnet.ir


معنی کلمه داء الحیح ، معنی اصطلاح داء الحیح ، به داء الحیح چی می گن؟ ، داء الحیح چی می شه؟، واژه داء الحیح ، معادل داء الحیح ، داء الحیح synonym , داء الحیح definition , داء الحیح meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 272 میلی ثانیه.