داء الخمر


english

1 general:: delirium

transnet.ir


معنی کلمه داء الخمر ، معنی اصطلاح داء الخمر ، به داء الخمر چی می گن؟ ، داء الخمر چی می شه؟، واژه داء الخمر ، معادل داء الخمر ، داء الخمر synonym , داء الخمر definition , داء الخمر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 368 میلی ثانیه.