داء السبات


english

1 general:: catalepsy

transnet.ir


معنی کلمه داء السبات ، معنی اصطلاح داء السبات ، به داء السبات چی می گن؟ ، داء السبات چی می شه؟، واژه داء السبات ، معادل داء السبات ، داء السبات synonym , داء السبات definition , داء السبات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 291 میلی ثانیه.