داء الصدف


english

1 general:: psoriasis

worldtranslators.net


معنی کلمه داء الصدف ، معنی اصطلاح داء الصدف ، به داء الصدف چی می گن؟ ، داء الصدف چی می شه؟، واژه داء الصدف ، معادل داء الصدف ، داء الصدف synonym , داء الصدف definition , داء الصدف meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 258 میلی ثانیه.
بنر موبایل