داء الفیل


english

1 general:: elephantiasis

transnet.ir


معنی کلمه داء الفیل ، معنی اصطلاح داء الفیل ، به داء الفیل چی می گن؟ ، داء الفیل چی می شه؟، واژه داء الفیل ، معادل داء الفیل ، داء الفیل synonym , داء الفیل definition , داء الفیل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 252 میلی ثانیه.