داءالفیل


english

1 general:: elephantiasis

transnet.ir


معنی کلمه داءالفیل ، معنی اصطلاح داءالفیل ، به داءالفیل چی می گن؟ ، داءالفیل چی می شه؟، واژه داءالفیل ، معادل داءالفیل ، داءالفیل synonym , داءالفیل definition , داءالفیل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 221 میلی ثانیه.