دائر کردن


english

1 general:: Set-up

transnet.ir


معنی کلمه دائر کردن ، معنی اصطلاح دائر کردن ، به دائر کردن چی می گن؟ ، دائر کردن چی می شه؟، واژه دائر کردن ، معادل دائر کردن ، دائر کردن synonym , دائر کردن definition , دائر کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 244 میلی ثانیه.