دائره کش


english

1 general:: compass

transnet.ir


معنی کلمه دائره کش ، معنی اصطلاح دائره کش ، به دائره کش چی می گن؟ ، دائره کش چی می شه؟، واژه دائره کش ، معادل دائره کش ، دائره کش synonym , دائره کش definition , دائره کش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 547 میلی ثانیه.