دائم


english

1 Law:: and less frequently دايم /dâem, dâyem/ adj permanent
continuous
constant
continual
perpetual

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه دائم ، معنی اصطلاح دائم ، به دائم چی می گن؟ ، دائم چی می شه؟، واژه دائم ، معادل دائم ، دائم synonym , دائم definition , دائم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 389 میلی ثانیه.