دائم التزاید


english

1 general:: ever-increasing

transnet.ir


معنی کلمه دائم التزاید ، معنی اصطلاح دائم التزاید ، به دائم التزاید چی می گن؟ ، دائم التزاید چی می شه؟، واژه دائم التزاید ، معادل دائم التزاید ، دائم التزاید synonym , دائم التزاید definition , دائم التزاید meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 331 میلی ثانیه.