دائما


english

1 general:: constantly

transnet.ir


معنی کلمه دائما ، معنی اصطلاح دائما ، به دائما چی می گن؟ ، دائما چی می شه؟، واژه دائما ، معادل دائما ، دائما synonym , دائما definition , دائما meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 365 میلی ثانیه.