داد خواست


english

1 general:: complaint

transnet.ir


معنی کلمه داد خواست ، معنی اصطلاح داد خواست ، به داد خواست چی می گن؟ ، داد خواست چی می شه؟، واژه داد خواست ، معادل داد خواست ، داد خواست synonym , داد خواست definition , داد خواست meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 367 میلی ثانیه.