ذائقه


english

1 general:: taste

transnet.ir


معنی کلمه ذائقه ، معنی اصطلاح ذائقه ، به ذائقه چی می گن؟ ، ذائقه چی می شه؟، واژه ذائقه ، معادل ذائقه ، ذائقه synonym , ذائقه definition , ذائقه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 384 میلی ثانیه.