ذات الریه


english

1 general:: Pneumonia

worldtranslators.net


معنی کلمه ذات الریه ، معنی اصطلاح ذات الریه ، به ذات الریه چی می گن؟ ، ذات الریه چی می شه؟، واژه ذات الریه ، معادل ذات الریه ، ذات الریه synonym , ذات الریه definition , ذات الریه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 341 میلی ثانیه.