ذاتی

zâti


english

1 general:: inherent

transnet.ir

2 Law::
inherent
natural
intrinsic
substantive
essential
inborn
innate

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ذاتی ، معنی اصطلاح ذاتی ، به ذاتی چی می گن؟ ، ذاتی چی می شه؟، واژه ذاتی ، معادل ذاتی ، ذاتی synonym , ذاتی definition , ذاتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 419 میلی ثانیه.