ذاتی کردن


english

1 general:: substantivize

transnet.ir


معنی کلمه ذاتی کردن ، معنی اصطلاح ذاتی کردن ، به ذاتی کردن چی می گن؟ ، ذاتی کردن چی می شه؟، واژه ذاتی کردن ، معادل ذاتی کردن ، ذاتی کردن synonym , ذاتی کردن definition , ذاتی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 416 میلی ثانیه.