ذبح کردن


english

1 general:: kill

transnet.ir


معنی کلمه ذبح کردن ، معنی اصطلاح ذبح کردن ، به ذبح کردن چی می گن؟ ، ذبح کردن چی می شه؟، واژه ذبح کردن ، معادل ذبح کردن ، ذبح کردن synonym , ذبح کردن definition , ذبح کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 386 میلی ثانیه.