ذبیح


english

1 general:: sacrificed

transnet.ir


معنی کلمه ذبیح ، معنی اصطلاح ذبیح ، به ذبیح چی می گن؟ ، ذبیح چی می شه؟، واژه ذبیح ، معادل ذبیح ، ذبیح synonym , ذبیح definition , ذبیح meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.