ذخائر استراتژیک نفت


english

1 general:: strategic petroleum reserve

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ذخائر استراتژیک نفت ، معنی اصطلاح ذخائر استراتژیک نفت ، به ذخائر استراتژیک نفت چی می گن؟ ، ذخائر استراتژیک نفت چی می شه؟، واژه ذخائر استراتژیک نفت ، معادل ذخائر استراتژیک نفت ، ذخائر استراتژیک نفت synonym , ذخائر استراتژیک نفت definition , ذخائر استراتژیک نفت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 378 میلی ثانیه.