ذخایر احتمالی


english

1 general:: probable reserves

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ذخایر احتمالی ، معنی اصطلاح ذخایر احتمالی ، به ذخایر احتمالی چی می گن؟ ، ذخایر احتمالی چی می شه؟، واژه ذخایر احتمالی ، معادل ذخایر احتمالی ، ذخایر احتمالی synonym , ذخایر احتمالی definition , ذخایر احتمالی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 377 میلی ثانیه.