ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان


english

1 general:: compensated absences

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان ، معنی اصطلاح ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان ، به ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان چی می گن؟ ، ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان چی می شه؟، واژه ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان ، معادل ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان ، ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان synonym , ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان definition , ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 391 میلی ثانیه.