ذخیره زیان های وام


english

1 general:: provision for loan losses

transnet.ir


معنی کلمه ذخیره زیان های وام ، معنی اصطلاح ذخیره زیان های وام ، به ذخیره زیان های وام چی می گن؟ ، ذخیره زیان های وام چی می شه؟، واژه ذخیره زیان های وام ، معادل ذخیره زیان های وام ، ذخیره زیان های وام synonym , ذخیره زیان های وام definition , ذخیره زیان های وام meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 275 میلی ثانیه.