ریوی


english

1 general:: pulmonary

transnet.ir


معنی کلمه ریوی ، معنی اصطلاح ریوی ، به ریوی چی می گن؟ ، ریوی چی می شه؟، واژه ریوی ، معادل ریوی ، ریوی synonym , ریوی definition , ریوی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 444 میلی ثانیه.