زائد


english

1 general:: excessive

transnet.ir


معنی کلمه زائد ، معنی اصطلاح زائد ، به زائد چی می گن؟ ، زائد چی می شه؟، واژه زائد ، معادل زائد ، زائد synonym , زائد definition , زائد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 481 میلی ثانیه.