زائده


english

1 general:: process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده ، معنی اصطلاح زائده ، به زائده چی می گن؟ ، زائده چی می شه؟، واژه زائده ، معادل زائده ، زائده synonym , زائده definition , زائده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 464 میلی ثانیه.