زائده آرنجی


english

1 Medicine :: Olecranon process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده آرنجی ، معنی اصطلاح زائده آرنجی ، به زائده آرنجی چی می گن؟ ، زائده آرنجی چی می شه؟، واژه زائده آرنجی ، معادل زائده آرنجی ، زائده آرنجی synonym , زائده آرنجی definition , زائده آرنجی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 290 میلی ثانیه.