زائده خنجری


english

1 general:: Xiphoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده خنجری ، معنی اصطلاح زائده خنجری ، به زائده خنجری چی می گن؟ ، زائده خنجری چی می شه؟، واژه زائده خنجری ، معادل زائده خنجری ، زائده خنجری synonym , زائده خنجری definition , زائده خنجری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 404 میلی ثانیه.