زائده غرابی


english

1 general:: Coracoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده غرابی ، معنی اصطلاح زائده غرابی ، به زائده غرابی چی می گن؟ ، زائده غرابی چی می شه؟، واژه زائده غرابی ، معادل زائده غرابی ، زائده غرابی synonym , زائده غرابی definition , زائده غرابی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 280 میلی ثانیه.