زائده غرایی


english

1 Medicine :: coracoids process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده غرایی ، معنی اصطلاح زائده غرایی ، به زائده غرایی چی می گن؟ ، زائده غرایی چی می شه؟، واژه زائده غرایی ، معادل زائده غرایی ، زائده غرایی synonym , زائده غرایی definition , زائده غرایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 493 میلی ثانیه.