زائده منقاری


english

1 Medicine :: Coronoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده منقاری ، معنی اصطلاح زائده منقاری ، به زائده منقاری چی می گن؟ ، زائده منقاری چی می شه؟، واژه زائده منقاری ، معادل زائده منقاری ، زائده منقاری synonym , زائده منقاری definition , زائده منقاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 342 میلی ثانیه.