زائده های نیزه ای


english

1 general:: Styloid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده های نیزه ای ، معنی اصطلاح زائده های نیزه ای ، به زائده های نیزه ای چی می گن؟ ، زائده های نیزه ای چی می شه؟، واژه زائده های نیزه ای ، معادل زائده های نیزه ای ، زائده های نیزه ای synonym , زائده های نیزه ای definition , زائده های نیزه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 407 میلی ثانیه.