زائده های پستانی گیجگاهی


english

1 general:: Mastoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده های پستانی گیجگاهی ، معنی اصطلاح زائده های پستانی گیجگاهی ، به زائده های پستانی گیجگاهی چی می گن؟ ، زائده های پستانی گیجگاهی چی می شه؟، واژه زائده های پستانی گیجگاهی ، معادل زائده های پستانی گیجگاهی ، زائده های پستانی گیجگاهی synonym , زائده های پستانی گیجگاهی definition , زائده های پستانی گیجگاهی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 222 میلی ثانیه.