زائده ی آرواره ی فک بالا


english

1 general:: palatine process of maxilla

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده ی آرواره ی فک بالا ، معنی اصطلاح زائده ی آرواره ی فک بالا ، به زائده ی آرواره ی فک بالا چی می گن؟ ، زائده ی آرواره ی فک بالا چی می شه؟، واژه زائده ی آرواره ی فک بالا ، معادل زائده ی آرواره ی فک بالا ، زائده ی آرواره ی فک بالا synonym , زائده ی آرواره ی فک بالا definition , زائده ی آرواره ی فک بالا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 356 میلی ثانیه.