زائده ی تریگوئید


english

1 general:: Pterygoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائده ی تریگوئید ، معنی اصطلاح زائده ی تریگوئید ، به زائده ی تریگوئید چی می گن؟ ، زائده ی تریگوئید چی می شه؟، واژه زائده ی تریگوئید ، معادل زائده ی تریگوئید ، زائده ی تریگوئید synonym , زائده ی تریگوئید definition , زائده ی تریگوئید meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 219 میلی ثانیه.