زائدهٔ استیلوئید تمپورال


english

1 general:: Temporal styloid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدهٔ استیلوئید تمپورال ، معنی اصطلاح زائدهٔ استیلوئید تمپورال ، به زائدهٔ استیلوئید تمپورال چی می گن؟ ، زائدهٔ استیلوئید تمپورال چی می شه؟، واژه زائدهٔ استیلوئید تمپورال ، معادل زائدهٔ استیلوئید تمپورال ، زائدهٔ استیلوئید تمپورال synonym , زائدهٔ استیلوئید تمپورال definition , زائدهٔ استیلوئید تمپورال meaning
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.