زائدۀ خنجری


english

1 general:: Xiphoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ خنجری ، معنی اصطلاح زائدۀ خنجری ، به زائدۀ خنجری چی می گن؟ ، زائدۀ خنجری چی می شه؟، واژه زائدۀ خنجری ، معادل زائدۀ خنجری ، زائدۀ خنجری synonym , زائدۀ خنجری definition , زائدۀ خنجری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 363 میلی ثانیه.