زائدۀ عرضی


english

1 general:: Transverse process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ عرضی ، معنی اصطلاح زائدۀ عرضی ، به زائدۀ عرضی چی می گن؟ ، زائدۀ عرضی چی می شه؟، واژه زائدۀ عرضی ، معادل زائدۀ عرضی ، زائدۀ عرضی synonym , زائدۀ عرضی definition , زائدۀ عرضی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 292 میلی ثانیه.