زائدۀ لقمه ای


english

1 general:: Condyloid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ لقمه ای ، معنی اصطلاح زائدۀ لقمه ای ، به زائدۀ لقمه ای چی می گن؟ ، زائدۀ لقمه ای چی می شه؟، واژه زائدۀ لقمه ای ، معادل زائدۀ لقمه ای ، زائدۀ لقمه ای synonym , زائدۀ لقمه ای definition , زائدۀ لقمه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 366 میلی ثانیه.