زائدۀ مفصلی


english

1 general:: Articular process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ مفصلی ، معنی اصطلاح زائدۀ مفصلی ، به زائدۀ مفصلی چی می گن؟ ، زائدۀ مفصلی چی می شه؟، واژه زائدۀ مفصلی ، معادل زائدۀ مفصلی ، زائدۀ مفصلی synonym , زائدۀ مفصلی definition , زائدۀ مفصلی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 298 میلی ثانیه.