زائدۀ منقاری


english

1 general:: Coronoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ منقاری ، معنی اصطلاح زائدۀ منقاری ، به زائدۀ منقاری چی می گن؟ ، زائدۀ منقاری چی می شه؟، واژه زائدۀ منقاری ، معادل زائدۀ منقاری ، زائدۀ منقاری synonym , زائدۀ منقاری definition , زائدۀ منقاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.