زائدۀ نیزه ای


english

1 general:: Styloid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ نیزه ای ، معنی اصطلاح زائدۀ نیزه ای ، به زائدۀ نیزه ای چی می گن؟ ، زائدۀ نیزه ای چی می شه؟، واژه زائدۀ نیزه ای ، معادل زائدۀ نیزه ای ، زائدۀ نیزه ای synonym , زائدۀ نیزه ای definition , زائدۀ نیزه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 479 میلی ثانیه.