زائدۀ پستانی


english

1 general:: Mastoid process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ پستانی ، معنی اصطلاح زائدۀ پستانی ، به زائدۀ پستانی چی می گن؟ ، زائدۀ پستانی چی می شه؟، واژه زائدۀ پستانی ، معادل زائدۀ پستانی ، زائدۀ پستانی synonym , زائدۀ پستانی definition , زائدۀ پستانی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 411 میلی ثانیه.