زائدۀ گونه ای


english

1 general:: zygomatic process

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه زائدۀ گونه ای ، معنی اصطلاح زائدۀ گونه ای ، به زائدۀ گونه ای چی می گن؟ ، زائدۀ گونه ای چی می شه؟، واژه زائدۀ گونه ای ، معادل زائدۀ گونه ای ، زائدۀ گونه ای synonym , زائدۀ گونه ای definition , زائدۀ گونه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 372 میلی ثانیه.